foHkkx ls lEc) Lo;alsoh laLFkk,a

 

 

1-  fu%'k dY;k.k ds {ks= esa dk;Zjr laLFkk,a

   v Hkkjr ljdkj ls vuqnku izkIr

   c jkT; ljdkj ls vuqnku izkIr

 

2-  fd'kksj U;k; vf/kfu;e vUrxZr dk;Zjr laLFkk,a

   v ljdkj ls vuqnku izkIr

   c Lo;a ds lalk/kuksa ls lapkfyr

   l t:jrean cPpksa gsrq dk;Zjr Lo;alsoh laLFkk,a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page under updation