E-Profile View

Ajmer
Rajkiya mahila Mahavidyalaya stariya chatravas
Mrs Pramila Kumari
105
55
उत्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्कृष्ट
अच्‍छा
अच्‍छा
अच्‍छा
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हां
पोशाक, खेलकूद
नहीं
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
अच्‍छा
बहुत अच्‍छा
उत्कृष्ट
उत्कृष्ट
बहुत अच्‍छा
उत्कृष्ट