E-Profile View

Ajmer
Rajkiya Savitribai Phule Kanya Chatravas, Kotada
Mrs Pramila Kumari
25
13
उत्कृष्ट
बहुत अच्‍छा
बहुत अच्‍छा
बहुत अच्‍छा
बहुत अच्‍छा
अच्‍छा
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
हां
पोशाक, खेलकूद
नहीं
हाँ
हाँ
हाँ
हाँ
संतोषजनक
बहुत अच्‍छा
उत्कृष्ट
संतोषजनक
अच्‍छा
उत्कृष्ट